Hondensalon de Schoppe
 Uw hond; mijn passie

Contact:


Hondensalon de Schoppe

Beunkdijk 7

7122 NZ Aalten 


 06 20 34 61 82   (stuur bij voorkeur een WhatsApp bericht voor info of een afspraak.  Als ik aan het werk  ben, ben ik meestal niet in de gelegenheid om de telefoon aan te nemen. Na de behandeling neem ik  dan zo spoedig mogelijk contact op.)

                            

 06 20 34 61 82                    

 

  info@hsdeschoppe.nl
   
 Openingstijden Hondensalon:


Maandag                                      gesloten

Dinsdag                                         08.30 - 17.00 uur

Woensdag                                    08.30 - 17.00 uur

Donderdag                                   gesloten

Vrijdag                                           08.30 - 17.00 uur

Zaterdag                                       08.30 - 17.00 uur  


ALLE BEHANDELINGEN GAAN UITSLUITEND OP AFSPRAAK!

 


Algemene Voorwaarden:

Bij de ABHB aangesloten trimsalons gelden onderstaande algemene
voorwaarden


Toepasselijkheid der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en
overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid
boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven
prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.


Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de
afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de
afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de
afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de
klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij
aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.


Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een
vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze
niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de
eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.


Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke
vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste
aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens
dwingend rechterlijke bepalingen.


Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is
verricht.


Reclame
Reclames ter zake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst
zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de
klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24
uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames
ter zake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de
eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;

b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.


Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn
vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.


Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands
recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst. 
E-mailen
Bellen
Info